home napíšte nám RSS home
Christiana - spoločenstvo kresťanov v Bratislave a Radostné srdce - spoločenstvo kresťanov v Partizánskom

Kristus stačí

poznámky z nedele 28. mája 2017

DOBRÁ SPRÁVA PRIŠLA DO MESTA KOLOSY

Cirkev v Kolosách bola v malom meste v dnešnom Terecku. Zbor založil Epafras, pravdepodobne bol vyslaný z Efezu, kde Pavol dva roky vyučoval na misionárskej škole a vysielal ľudí do celej Malej Ázie. Kvôli vzniknutým problémom sa Epafras odišiel poradiť s Pavlom do Ríma. Pavol napísal list do cirkvi, osobne tam nikdy nebol.
Keď prišla dobrá správa evanjelia do Kolos, našla tam rôznych ľudí – pôvodných obyvateľov, gréckych kolonionistov aj židovských prisťahovalcov. Vznikol pulzujúci medzikultúrny zbor. Ľudia do spoločenstva priniesli aj zmes zvykov, myšlienkových systémov a predstáv, ktoré neboli Božie. Nebezpečenstvo prichádzalo aj zvonku od falošných učiteľov.

Pavel píše list a konfrontuje chybné učenie. Pavlove slová môžu byť posolstvom pre nás, aby sme mohli byť slobodní od rôznych nánosov ľudského učenia a zvykov, ktoré nád odvzádzajú od Krista.

NIE SI VIAC AKO OSTATNÍ

Prvou vecou, ktorú Pavel konfrontuje, je falošná predstava o potrebe dosiahnuť vyššie poznanie, ktoré nás robí dôležitejšími ako ostatných.

Falošní učitelia ponúkali ako bonus ku Krustovi vyššie poznanie, tajomstvo. Chvastali sme špeciálnymi videniami. Pavol napráva cirkev a hovorí, že nie je väčšia tajomstvo, ako tajomstvo Božie, ktoré je v Kristovi. Kristus sa stal spasiteľom a žije v tebe, v každom kto v neho verí. Ohromné tajomstvo! Toto tajomstvo bolo skryté celé veky, no dnes je dostupné každému.

Evanjelium ľudí spája, nerozdeľuje na ľudí v tajnom klube a tých ostatných. Nie je dôvod ho skrývať, Ježiš ho zakričal do celého sveta. Môžeme slobodne hovoriť o našej radosti a nádeji.

Nie je žiadne väčšie tajomstvo a hlbšie poznanie ako je Kristus sám. Tak ho miluj, tráv s ním čas a poznávaj ho.

Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo — Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kolosanom 2:1-3

tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy. Kolosanom 1:26-27

NIE SI ZÁVISLÝ OD ŽIADNEJ „SILY“

Pavol ďalej ubezpečuje veriacich, že nazávisia od žiadnych iných síl. Žiadne veštenie, zlé slová, hviezdy, poverčivosť, karma, osud, prozreteľnosť, zákon schválnosti ani iné veci nemajú nad Božími deťmi moc. Neexistuje nič, čomu by on nebol nadradený. Ak sa obávaš alebo spoliehaš na akúkoľvek inú silu, vedz, že tá sila je podriadená Kristovi.

Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi,viditeľné i neviditeľné,tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti,všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Kolosanom 1:16

Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Kolosanom 2:15

NEMUSÍŠ NIKOHO ZMENIŤ

Musíš sa takto správať, takto vyzerať… Aj v zbore v Kolosách boli ľudia, ktorí trvali na tom, že vedia, ako má vyzerať a správať sa správny kresťan.

Ľudia, ktorí trvajú na tom, že treba sa nejak správať a vyzerať, dodržovať určité tradície, aby sme dosiahli spasenie, sa nepridŕžajú Krista. Pavol hovorí, že sa oddeľujú od toho, ktorý je hlava. Praktiky vyzerali pobožne, no pravda bola, že odvázdali pozornosť od Krista.

Kresťania nie sú ľudia, ktorí musia a nemôžu. Sú to ľudia, ktorí milujú. Ak sa dostaneš na cestu spoznávania Krista, nepotrebuješ brožúrku správneho správania sa.

Môžeme odložiť naše zoznamy toho, ako si predstavujeme správneho kresťana. Dovoľme Duchu Svätému, aby pracoval v našich súrodencoch. Dajme ľuďom slobodu rásť v ich poznávaní Krista.

Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom: Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj? — Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného umŕtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania. Kolosanom 2:20-23

a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Kolosanom 3:10

KRISTUS STAČÍ

Hlavným posolstvom tohoto listu je, že Kristus stačí. Netreba zláštne ľudské múdrosti a pravidlá, iné tajomstvá a zjavenia, žiadne iné sily a mocnosti. Ježiš Kristus je zvrchovaný. Tak buď s ním, slobodný od ľudských výmyslov, miluj ho a spoznávaj hlbšie.

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha,prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi,viditeľné i neviditeľné,tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti,všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, Cirkvi.On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko,čo je na zemi i v nebesiach,keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Kolosanom 1:13-20

Pridaj komentár

Musíte sa logged in , ak chcete komentovať.