home napíšte nám RSS home
Christiana - spoločenstvo kresťanov v Bratislave a Radostné srdce - spoločenstvo kresťanov v Partizánskom

Veľké povolanie pre malé životy

Poznámky z nedeľnej kázne 12. februára.

“Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.” Matúš 28:18-20

Prečo tu vlastne sme?

Odpoveď na otázku, prečo po znovuzrodení nejdeme rovno do neba nám hovorí niečo o našom poslaní.  Ježiš chce, aby sa dobrá správa o tom, čo sa stalo na kríži rozniesla do celého sveta. Hoci marketing každým rokom prináša nové nástroje na šírenie informácii, Ježiš sa rozhodol šíriť najlepšiu správu na svete cez svojich učeníkov. Je to top marketingový nástroj, ktorý sa nezmenil už 2000 rokov. Zverili by ste svoje dieťa šoférovi, ktorý čerstvo dostal vodičák? Ježiš zveril vzácnu správu obyčajným ľuďom ako sme my. Nespoľahol na naše sily, ale na svoju silu, ktorú nám dal.

Profil „Ježišovho človeka“

Prví učeníci, ktorých si Ježiš vybral, boli veľmi rôznorodí ľudia. Napriek tomu si z nich Ježiš nevybral tých najschopnejších, aby im zveril poslanie. Vyslal každého z nich. Nechcel od nich nemožné. Chcel, aby učili ostatných to, čo naučil on ich. Učeníctvo nie je synonymum pre duchovný rast kresťana, od začiatku je zamerané na nových ľudí. Prijímame niečo, čo odovzdávame ďalej. Pokiaľ iba prijímame, dávame tým priestor zlým žiadostiam v našom tele, aby sa prejavili a rozhodovaliv našom živote. Boh vie, že dávať je lepšie aj pre nás samých. Myslíš, že si sa za čas, ktorý chodíš s Ježišom o ňom niečo naučil, čo by bolo prospešné aj pre ďalších ľudí?

Ježiš si učeníkov vybral a dal im tréning. Videli zázraky a uzdravenia. Zažili s Ježišom praktické cvičenie, neboli len pozorovatelia, ale išli do “terénu.” Ježiš ich ochránil keď boli ohrození búrkou. Rozmnožil jedlo, keď mali materiálny nedostatok. Videli, ako riešil problémy. Boli stále s ním a videli na ňom príklad, ako žiť. Sami zažili, čo je to vnútorná premena. Okúsili Ježišov charakter, jeho pokoru a poslušnosť. Zažili zlyhanie Judáša aj Petra, videli ako so zlyhaním jednať. Ježiš za nich položil svoj život a obetoval sa za priateľov, hoci oni ho opustili.

Živá pozvánka

Sme nositeľmi dobrej správy, ktorá je viditeľná na našich životoch. Nie je to niečo, čo sme dokázali, ale čo Boh dokázal na nás. Premieňané životy sú dôkazom, že dobrá správa funguje. Sú pozvánkou pre druhých ľudí napísanou Ježišovou rukou. Tých, čo sa pridajú učíme, ako žiť s Kristom tak, ako to naučil on nás. Možno na sebe nevidíš dôkaz, že Boh premieňa tvoj život, ale ver tomu, že je to tak.

Kde začína cesta učeníka?

Keď sa vrátime o pár veršov pred veľkým poslaním, čítame:

“Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,“a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali.” Matúš 28:16-17

Ježiš ich poveril aj napriek tomu, že ešte stále neboli všetci presvedčení o tom, kým Ježiš je. Ježiš im veril viac, než oni verili jemu či sami sebe. Ježiš vedel, že nedokážu poverenie naplniť takí, akí sú. Preto im povedal, aby ostali v Jeruzaleme a čakali na Ducha Svätého, ktorý im dá silu ísť do celého sveta. Tak sa aj stalo. Ježiš učeníkov poveril a dal im aj silu poverenie naplniť. Keď sa pozrel na učeníkov, nevidel iba neveriaceho Tomáša, siláckeho Petra či citlivého Jána. Videl, kým sú v Kristovi. Cez Ducha Svätého Ježiš býva v každom veriacom.

“… ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Skutky 1:2

Ježiš si za učeníkov vybral ľudí, ktorí aj po troch inenzívnych rokoch spoločného života a aj po Ježišovom vzkriesení stále pochybovali. Čo nám bráni, aby sme robili učeníkov z našich priateľov, kolegov či susedov? Myslíš si, že by chceli zažiť to, čo učeníci s Ježišom? Potrebujú uzdravenie, zázrak? Prijali by modlitbu za materiálne zabezpečenie? Nechceli by vedieť, ako riešiť problémy? Chceli by na tebe vidieť príklad ako zmysluplne žiť? Odmietli by, aby sme urobili špinavú prácu za nich? Ježiš už teraz chce volať ľudí okolo teba a robiť z nich učeníkov. Si k dispozícii?

M plus M píše,

marec 1, 2017 @ 17:12

ANO! :)

Pridaj komentár

Musíte sa logged in , ak chcete komentovať.